Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kanalizace obce

 

 

 

Formuláře pro připojení na kanalizaci

Žádost o napojení na kanalizaci.docx

Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf

Přihláška odběratele.pdf

 

 

Pravidla pro připojení na splaškovou kanalizaci

Pravidla+pro+připojení+na+splaškovou+kanalizaci+v+obci+Klentnice+ve+zkušebním+provozu-doplnění.docx

 

 

Co nepatří do kanalizace info z 6.9.2018

co nepatří do kanalizace.pdf

 

 

Kanalizační přípojky info z 4.7.2018

kanalizační přípojky.pdf

___________________________________________________________________________ 

 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝSTAVBY KANALIZACE V OBCI ZA ROK 2017

Stručně připomínám rozsah jedné z největší stavebních akcí v obci za posledních mnoho let.

Stavbu realizuje sdružení firem VHS Břeclav s.r.o. a VaK Břeclav a.s. na základě řádného výběrového řízení, které předložilo nejnižší nabídkovou cenu 40,67 mil Kč vč. DPH. Stavba byla zahájena v září 2017 a bude dokončena dle smlouvy o dílo nejpozději v lednu 2019.

V rámci výstavby splaškové kanalizace se musí vybudovat více než 3,82 km gravitační splaškové kanalizace včetně 1,17 km přípojek spolufinancovaných Státním fondem životního prostředí a Jihomoravským krajem. Vzhledem konfiguraci terénu v obci je součástí stavby i vybudování tří čerpacích stanic a jedné hlavní čerpací stanice, která dopraví veškeré splaškové vody z obce na stokovou síť a dále pak na čistírnu odpadních vod města Mikulova. Celková délka výtlačných řadů je 4,43 km.

Přesto, že začátky stavby bývají vždy obtížné, podařilo se, díky dobré organizaci práce ze strany dodavatele, koordinaci s obcí a také relativně dobrému počasí vybudovat za čtyři měsíce 979 m gravitační kanalizace (26% stavby) a 2 265 m výtlačných řadů (51% stavby).

Snahou obce je, aby veškeré výkopové práce ve státní silnici III/42120 byly dokončeny do dubna 2018. Problém nastal v úseku asi 50 metrů, kde budovaná kanalizace je v trase vodovodu a případné přeložení vodovodu je možné až po zimě. V tomto úseku se páce přerušily. Vzhledem k tloušťce asfaltu (místy až 40 cm) na silnici III/42120 bude nutno kanalizační odbočky pro jednotlivé nemovitosti provádět protlakem. Proto bude muset být naproti každé nemovitosti (na nové kanalizaci) vybudována „startovací jáma“, ze které se přípojka provede. Teprve potom se může komunikace uvést do původního stavu, tj. provést asfaltové povrchy. Zhotovitel v současné době nedokáže určit termín dokončení výstavby přípojek, ale garantuje provedení finálních asfaltů nejpozději v listopadu roku 2018.

 

Pro informaci:

Ohledně termínů připojení občanů (pouze! splašky!) na budovanou kanalizaci. Připojení je možné až po KOLAUDACI STAVBY po výzvě k připojení. Zatím předpoklad od 02.2019 (viz. smlouva o dílo se zhotovitelem). Snahou obce je termín maximálně zkrátit. Do té doby je každý producent odpadních vod povinen likvidovat splaškové vody v souladu se stávající legislativou.

 

Leden 2018

 

Monika Blahová

starostka obce

 

Kanalizace obce

 Info z 18.10.2017.pdf